Skip to content

bitės’21 ATVIRAS KVIETIMAS / OPEN CALL


/EN below/

‘bitės‘ – tai erdvė žmonėms, norintiems kurti, eksperimentuoti ir ieškoti, analizuoti judesio, šokio, choreografijos (atsiradimo) procesus bei jų ryšį su kitomis disciplinomis. Koncentruojamės į procesą ir siekiame akcentuoti proceso kultūros svarbą šokio pasaulyje. Tai save formuojanti ir performuojanti platforma, nagrinėjanti santykį tarp kūrėjo, proceso ir žiūrovo/stebėtojo.

Balandžio 1 d. – gegužės 31 d. kviečiame tyrinėti jums rūpimas temas judesio, choreografijos ir šokio lauke ir/ar sieti jas su kitomis jūsų pasirinktomis meno formomis. 

Finansuosime 4 tyrimus, kuriems suteiksime po 1 000 Eur biudžetą procesui įgyvendinti, padėsime užtikrinti pristatymo žiūrovams galimybes ir paskirsime mentorę – Lizą Baliasnają/Grėtę Šmitaitę, su kuria bus palaikomas ryšys tyrimo metu. Mentorė – tai žmogus, kuris padės pažvelgti į jūsų tyrimą iš šalies, kels klausimus, kartu mąstys bei palaikys. 

Lauksime idėjų/tyrimų aprašymų, kuriuose turėtų būti pateikta (vienas PDF failas)*:

– jus dominanti sritis, tyrimo/proceso atspirties taškas, tema

– numatoma tyrimo/proceso metodika

– jūsų CV ar biografija, vizualinė (pateikite nuorodas) ir kita informacija, kuri jums padėtų perteikti idėją

Paraiškų lauksime iki 2021 m. kovo 26 d. 23:59 val. el. paštu: opencall@bitesdance.lt

***

Liza Baliasnaja – Briuselyje gyvenanti choreografė ir atlikėja, gimusi Lietuvoje. Ji studijavo P.A.R.T.S šokio mokykloje, šiuo metu studijuoja Filosofiją KU Leuven universitete Belgijoje.

Liza bendradarbiavo su tokiais kūrėjais kaip Ula Sickle, Eszter Salamon, DD Dorvillier, Mårten Spångberg, Lenio Kaklea, Christine de Smedt ir Myriam van Imschoot.

Pastaraisiais metais ji vysto savo choreografinius darbus, kuriuos dažnai pristato ne teatrinėje aplinkoje. Liza dėsto praktines ir teorines paskaitas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Šokio ir judesio katedroje, rašo publikacijas apie teatrą ir choreografiją.

Grėtė Šmitaitė – šokėja, choreografė, judesio menininkė. Užaugo Kaune. 2017 m. baigė bakalauro programą „Šokis. Kontekstas. Choreografija“ HZT Berlyne, tapo „danceWEB“ stipendiate.

Kaip šokėja dirba su Anna Aristarkhova, Doris Uhlich, Min Tanaka. Grėtė kuria su „Suddenly“ kolektyvu (Berlynas). Kuriamomis choreografijomis siekia atkreipti dėmesį į ryšius su vieta; šokį suvokia kaip kuriantį pokytį.

Paskutiniais metais pasitelkusi humorą ir geismą, Grėtė dirbo su kūniška reikme verkti – „Kodėl verkiu?“ (Het Veem Amsterdamas, STL Talinas). 2018-2019 ji kūrė choreografijas Kauno fortams: „Žiemos sodas“ ir „Shy palms. Įvietinto šokio pasirodymas 7 žiūrovams“.

Prasidėjus pandemijai, Grėtė išsikraustė į mišką – gyventi, šokti ir pasiklysti. Čia pradėta praktika „Kismas ir sąryšiai“. 

Vimeo

Projektą dalinai finansuoja/Supported by:/EN/

‘bitės’ is a space for people who want to create, experiment and search, analyze the processes of movement, dance, choreography and their connection with other disciplines. We focus on the process and seek to emphasize the importance of process culture in the world of dance. It is a self-forming and reshaping platform that examines the relationship between the creator, the process, and the viewer / observer.

April 1 – 31 May we invite you to explore the topics you care about in the field of movement, choreography and dance and / or relate them to other art forms of your choice.

We will fund 4 studies, for which we will provide a budget of 1,000 Euros for the implementation of the process, help ensure the possibility of presentation to the audience and appoint a mentor – Liza Baliasnaja / Grėtė Šmitaitė, with whom you will be in contact during the research. A mentor is a person who will help you look at your research from the outside, ask questions, think together and support you.

We are waiting for descriptions of ideas / research that should contain (one PDF file)*:

– field of interest, starting point of research / process, topic

– intended research / process methodology

– your CV or biography, visuals (provide links) and other information to help you present the idea

We are waiting for applications until 2021 March 26th 23:59, through email – opencall@bitesdance.lt

***

Lisa Baliasnaja is a Brussels-based choreographer and performer born in Lithuania. She studied at the P.A.R.T.S dance school and is currently studying Philosophy at KU University of Leuven in Belgium.

Lisa has collaborated with creators such as Ula Sickle, Eszter Salamon, DD Dorvillier, Mårten Spångberg, Lenio Kaklea, Christine de Smedt and Myriam van Imschoot.

In recent years, she has developed her own choreographic works, which she often presents in non-theatrical settings. Liza teaches practical and theoretical lectures at the Department of Dance and Movement of the Lithuanian Academy of Music and Theater, writes publications on theater and choreography.

Grėtė Šmitaitė is a dancer, choreographer, and movement artist. She grew up in Kaunas. 2017 graduated from the bachelor’s program “Dance. Context. Choreography” at HZT Berlin, became a “danceWEB” scholarship holder.

As a dancer she works with Anna Aristarkhova, Doris Uhlich, Min Tanaka. Grėtė works with the “Suddenly” team (Berlin). With created choreographies she aims to draw attention to the connections with the place; perceives dance as creating change.

In recent years, using humor and lust, Grėtė has worked with the bodily need to cry – “Why am I crying?” (Het Veem Amsterdam, STL Tallinn). In 2018-2019, she created choreographies for Kaunas forts: “Žiemos sodas” and “Shy palms. Performed dance performance for 7 spectators”.

When the pandemic broke out, Grėtė moved into the forest to live, dance and get lost. The practice “Kismas ir sąryšiai” started there.

Vimeo

Supported by: